نقاشی دختر بانو کلی پیشرفت کرده آدمهاش مخصوصا

سن هنگام نقاشی : دو سال و 4 ماه و 10 روز

 

ورژن قبلی نقاشیش این بود