با هم بازی می کنیم

مامانم می شود و من دخترش

همه امر و نهی هایش

سفارش این چیز و آن چیز کردنش

قربان ، صدقه رفتنش

غذا پختنش

غذا تعارف کردنش

پارک بردنش

دندانپزشکی بردنش

......

 

انگار آینه ای باشد از خودم

واو به واو و ریز به ریز کارهایش شبیه خودم است

 

من خودم را در او می بینم .

واضح تر ، شفاف تر

 

دوست داشتنی ان این لحظه ها

 

خدایا شکرت

……………………………………………………………………………………………

پ ن : این عکس مربوط پارسال این موقع هاست